ENVIRONMENT

Snažíme se používat materiály, které nemají negativní dopad na životního prostředí, pokud jsou používány v podmínkách, jak byly odzkoušeny a jak doporučuje výrobce.
Výrobky, které již dosloužily, lze částečně recyklovat (kovové díly, ABS kryty), nebo uložit ve sběrných dvorech ( kovové díly, plasty, sety, keramika)

Při kompletaci našich výrobků pracujeme s těmito materiály :
Kovové části z ocelového plechu (nosný držák, redukční držák , sběrnicové příložky ) – proti korozi jsou kovové prvky chráněny zinkováním včetně chromátování nebo metoda sendzimir.
spojovací materiál (DIN 127B, DIN125, DIN 7985) – ocelové prvky zinkovné
spojovací materiál (DIN 933, 934) – nerezové prvky (zemnící šroub, šroub SVP)
příložky nerezové (DIN1.4301IIa)
příložky hliníkové (EN 573-3, AW6063, EN 755-2 T66 DIN 1748/2-4)
těleso svorkovnice – Supraplast BMC 0420/P006 (801/1420 S-NA)
kryt pojistek – ABS Taitalac 1003
kryt svorkovnice – STAREX ABS HF-0660I, ISO TDS 09-04-21

Dnem 21.7.2011 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a rady označená jako RoHS 2 (pro odlišení od předchozí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/EC RoHS ze dne 27. ledna 2003, která se týkala stejné oblasti a byla revidována).
RoHS znamená „Omezení používání určitých nebezpečných látek“, tj. Omezené použití určitých nebezpečných látek, jako je olovo, rtuť a kadmium v elektronických zařízeních

1. Směrnice se proto vztahuje na aplikace uvedené v Příloze I :
2. Velké spotřebiče pro domácnost
3. Malé spotřebiče pro domácnost
4. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
5. Spotřební elektroniku
6. Osvětlovací zařízení
7. Elektrické a elektronické nástroje
8. Hračky, vybavení pro volný čas a sport
9. Zdravotnické prostředky
10. Monitorovací a kontrolní přístroje včetně průmyslových
11. Automaty
12. Jiná EEZ, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií.

Látky a limitní koncentrace jsou uvedeny v Příloze II:
nanejvýš 0,01 % hmotnostních:
Kadmium (Cd)
nanejvýš 0,1 % hmotnostních:
Rtuť (Hg)
Olovo (Pb)
Šestimocný chróm (Cr+6)
Polybromované bifenyly (PBB)
Polybromované difenylethery (PBDE)

Tímto potvrzujeme, že žádné námi dodávané produkty neobsahují látky nebo nepřekračují limity podle směrnice RoHS 2, která zakazuje použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Likvidace výrobků po skončení životnosti:
• Kovové části výrobků – lze materiálově využít prostřednictvím oprávněných osob v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
• Plastové díly – je možno po separaci materiálově využít v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
• Papírové přepravní obaly – splňují podmínky pro uvádění obalů na trh, stanovené zákonem č. 477/2001 Sb. v platném znění.

Zatřídění dle Zákona č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností
Naše výrobky dodáváme bez připojení, kabelů či lepených spojů. Dle sdělení Asekolu, jednoho z registrovaných kolektivních systému MŽP,  se jedná  o elektrozařízení pasivní a tím pádem nepodléhá zákonu o výrobcích s ukončenou životností.

Na naše výrobky je ve smyslu zákona č. 22/1997 sb a nařízení vlády č. 17/2003 vydáno prohlášení o shodě – viz  dokumenty ke stažení.