POŽADAVKY ČSN, EN

Naše výrobky jsou certifikovány v souladu s těmito předpisy :

ČSN EN 60947-7-1
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 7-1: Pomocná zařízení – Svorkovnice pro měděné vodiče

ČSN EN 60439-1 ed. 2
Rozváděče NN, Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 60 529
Stupně ochrany krytem (Krytí – IP kód)

ČSN 35 7030
Rozvodnice a elektrorozvodná jádra

ČSN EN 60998-2-1
připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely
– Část 2: zvláštní požadavky pro připojení zařízení jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími zařízeními

Citace z ČSN 33-2000-7-714
Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení
čl. 714.412
všechny živé části el. zařízení musí být chráněny izolací nebo zábranami, nebo uzavřením (kryty) vylučujícími úmyslný či neúmyslný přímý dotyk.
Naše stožárové rozvodnice jsou konstruovány tak, že ochranu před nebezpečným dotykem živých částí zajišťuje kryt svorkovnic. Naše kryty zajistí krytí ve stožáru IP44 (viz certifikáty EZÚ)

Citace z ČSN EN 60529 – stupně ochrany krytem ( krytí – IP kód)
ČSN EN 60529 Norma obsahuje EN 60 529:1991, do které byla převzata beze změn IEC 529:1989. Platí pro klasifikaci stupňů ochran krytem elektrických zařízení se jmenovitým napětím do 72,5 kV. Předmětem této normy jsou definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení z hlediska ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu, dále ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles a konečně ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody. Dále předmětem normy je označování těchto stupňů ochrany, dále požadavky na jednotlivá označení a konečně zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy. Za pozornost stojí některé definice v normě, a to:

3.1 Kryt:
Je část, zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí. Poznámka: Tuto definici, převzatou z platného mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV) je nutno – s ohledem na tuto normu – dále vysvětlit: Kryty poskytují ochranu osobám a hospodářským zvířatům před přístupem k nebezpečným částem.

4.0 Označování
stupeň ochrany krytem se udává pomocí IP kódu

4.2 Prvky IP kódu a jejich význam
IP2x zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o Ø 12,5mm a větších a před dotykem prstem
IP3x zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o Ø 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem
IP4x zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o Ø 1,0 mm a větších a před dotykem drátem
IP5x zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem
IPx2 zařízení je chráněno před vniknutím vody kapající ve sklonu 15°
IPx3 zařízení je chráněno před vniknutím vody v důsledku kropení (déšť)
IPx4 zařízení je chráněno před stříkající vodou
IPx5 zařízení je chráněno před tryskající vodou

Citace z ČSN EN 60999-1 ed. 2 Připojovací zařízení – Elektrické měděné vodiče – Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky – Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)

ČSN EN 60999-1 ed. 2 platí pro šroubové a bezšroubové upínací jednotky pro připojovací zařízení, buď jako samostatné části nebo jako nedílné části zařízení, pro připojování elektrických měděných vodičů (odpovídajících IEC 60228), tuhých (plných nebo slaněných) a/nebo ohebných, o průřezu od 0,2 mm2 do 35 mm2 včetně a ekvivalentní velikosti AWG se jmenovitým napětím maximálně 1 000 V AC a kmitočtu do 1 000 Hz včetně, a 1 500 V DC. Platí pro upínací jednotky, které jsou vhodné především při připojování neupravených vodičů.

Tato norma neplatí pro upínací jednotky:
a) pro připojování lisováním nebo pájením;
b) pro datové a signalizační obvody; pro ploché násuvné spoje, připojovací zařízení prorážející izolaci a připojovací zařízení pro zkrucování, na něž se vztahuje IEC 61210, IEC 60998-2-3 a IEC 60998-2-4.

článek 8.0 konstrukční požadavky

článek 8.3
Ochranné upínací jednotky musí být takové, aby nebylo žádné nebezpečí koroze vyplývající z kontaktu mezi těmito částmi a mědí ochranného vodiče nebo kteréhokoli jiného kovu, který je v kontaktu s těmito částmi.
Těleso ochranné upínací jednotky musí být z mosazi nebo jiného kovu neméně odolného proti korozi, pokud to není část kovového rámu nebo krytu. V tomto případě musí být šroub nebo matice z mosazi nebo jiného kovu neméně odolného proti korozi
Je-li těleso ochranné upínací jednotky částí rámu nebo krytu z oceli, hliníku nebo jeho slitiny, je nutno učinit opatření proti vyloučení nebezpečí koroze vyplývající z kontaktu mezi mědí a ocelí, hliníkem nebo jeho slitinami.
Plátovaná ocel podle příslušné normy ISO je považována za kov neméně odolný proti korozi než mosaz